Umyte Tablica czarny

Najemca i jego uprawnienia

 1. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania wynajętym samochodem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty oraz posiadać uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem. W przypadku obcokrajowca musi posiadać ważny paszport.

 2. Wymogi wskazane w ust. 1 obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu w/w wymogów Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym i zatrzymania wpłaconej przez Najemcę kaucji.

 3. Najemca gwarantuje ze posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.

 4. Wynajęty pojazd może być kierowany przez osobę spełniającą wymogi określone w ust.1 , wymienioną w umowie najmu jako kierowca lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia pojazdu. Wynajęty pojazd nie może być podnajęty lub oddany innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Wynajęty pojazd nie może także zostać oddany przez Najemcę do używania osobie niewymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem. Udzielenie przez Wynajmującego innej osobie upoważnienia do prowadzenia pojazdu może nastąpić po przekazaniu Wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie przez tą osobę kryteriów przewidzianych Regulaminem. Udzielenie upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy najmu.

 5. Najemca zadba o to, aby postanowienia Regulaminu i umowy najmu go obowiązujące były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez Wynajmującego do kierowania pojazdem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego.

 6. Najemca zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z zasadami prawidłowej eksploatacji pojazdu.

 7. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i umowy najmu.

White Noise na czarnym tle

Czas trwania umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany. Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd w dniu i o godzinie oraz w miejscu określonym w Umowie. Warunkiem wypożyczenia pojazdu jest wpłacenie kaucji według stawki ustalonej w dniu zawarcia umowy. Wysokość kaucji uzależniona jest od klasy wynajmowanego pojazdu.Kaucja zabezpiecza należyte wykonanie umowy przez Najemcę, w tym wszelkie należności przysługujące Wypożyczającemu z tytułu umowy, a w szczególności należności z tytułu czynszu, kar umownych, opłat dodatkowych.

 2. Czas trwania umowy może zostać przedłużony za uprzednią zgodą Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu pojazdu musi być zgłoszony Wynajmującemu, co najmniej na 12 godzin przed upływem ustalonego w umowie terminu zwrotu oraz zapłaty z góry czynszu najmu – za dodatkowy, przedłużony okres najmu- przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującego.

 3. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w Umowie, Najemca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości określonej w Umowie, która naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia. Nie wyłącza to uprawnienia Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

tablica

Obowiązki najemcy

  1. Najemca zobowiązany jest do:

1 )   używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z warunkami niniejszej Umowy,

2 )   posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu),

3 )   kierowania pojazdu osobiście, odstępstwo od tej zasady możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez osobę, której przekazał pojazd, zarówno w wypożyczonym pojeździe, jak i za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Ponadto w przypadku takiej szkody Wynajmujący ma prawo wyboru czy szkodę likwidować z AC, czy na koszt i ryzyko Najemcy. W razie udostępnienia przez Najemcę wynajętego samochodu osobie nie spełniającej wymogów przewidzianych w §2 Regulaminu lub niewskazanej w umowie jako osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu lub osobie, której takiego upoważnienia nie udzielił Wynajmujący, Wynajmujący zatrzyma wpłaconą przez Najemcę kaucję,

4 )   stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,

5 )   zwrotu pojazdu z takim stanem baku paliwa jakim otrzymał w dniu zawarcia umowy. Koszt paliwa zużytego podczas najmu pokrywa Najemca. Jeśli samochód zostaje zwrócony z niepełnym bakiem, Klient zostaje obciążony opłatą równą dwukrotności braku paliwa,

6 )   korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu,

7 )   regularnej kontroli stanu technologicznego i eksploatacyjnego pojazdu (codzienne sprawdzanie poziomu oleju oraz płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, poziomu płynu spryskiwacza oraz sprawdzenie oświetlenia) każdorazowo upewniając się, że spełnia on wszystkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy. W przypadku pojawienia się lampki kontrolnej na desce rozdzielczej Najemca jest zobowiązany powiadomić o tym Wynajmującego,

8 )   zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą,

9 )   każdorazowego zamykania pojazdu i uruchamiania alarmów oraz blokad,

10 )   używania samochodu wyłącznie na terytorium Polski, chyba że umowa stanowi inaczej,

  1. Najemcy w szczególności zabrania się:

1 )   prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających powodujących zaburzenia świadomość,

2 )   przewożenia wszystkiego co mogłoby zniszczyć lub w znaczny sposób zabrudzić wnętrze pojazdu,

3 )   palenia tytoniu w samochodzie,

4 )   dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego,

5 )   wykorzystywania wynajętego pojazdu w zawodach, rajdach ani innych imprezach sportowych,

6 )   holowania innych pojazdów wynajętym pojazdem,

7 )   przekraczania dopuszczalnej ładowności pojazdu określonej w dowodzie rejestracyjnym,

8 )   przewożenia w wynajętym pojeździe jakichkolwiek zwierząt.

 1. W przypadku naruszenia postanowień ust. 2pkt.4 i 5 Najemca będzie pozbawiony kaucji za dany samochód.

 2. W przypadku wprowadzenia w wynajętym pojeździe zmian, o których mowa w ust. 2 pkt.4 Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy dodatkowymi kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

 3. W przypadku zgody Wynajmującego na wyjazd za granicę Najemca zobowiązany jest do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia assistance w ruchu zagranicznym na własny koszt.

 4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty samochodu wypłacić Wynajmującemu stosowne odszkodowanie w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego, o ile szkoda ta nie zostanie pokryta przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej.

 5. W przypadku, gdy wynajęty pojazd ulegnie usterce, uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży Najemca ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wynajmującego oraz Policję w celu przekazania wszelkich informacji dotyczących okoliczności i świadków oraz sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszej Umowy.

 6. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia, zabezpieczyć pojazd oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wynajmującego.

 7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane z jego winy szkody w pojeździe (w tym m.in. za wybicie szyby, awaria ogumienia nie będąca następstwem wady fabrycznej, uszkodzenie tapicerki bądź innych części pojazdu). Najemca upoważnia tym samym Wynajmującego do obciążenia siebie za powstałe szkody z tego tytuły. Dodatkowo Najemca zobowiązuje się pokrywać koszty opłat parkingowych, ewentualnych kosztów odholowania pojazdu bądź mandatów i innych wynikających ze złamania przez Najemcę przepisów o ruchu drogowym.